Algemene voorwaarden

1. Elke reservatie betekent aanvaarding door de klant van onze algemene verkoopsvoorwaarden.
2. Elke wijziging van de opgegeven opdrachten wordt uiterlijk 7 dagen vóór de prestatie aan Ceremonies Prestige doorgegeven.
3. Een wijziging van deze gegevens kan een vermeerdering van de huurprijs teweeg brengen.
4. Ceremonies Prestige  is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten bij het ontvangen van instructies van de klant.
5. Bij de reservatie van één of meerdere voertuigen, betaalt de klant steeds een voorschot van 50% per voertuig.
6. Zolang er geen voorschot betaald werd, is de reservatie van de betreffende wagen(s) niet bevestigd door Ceremonies Prestige.
7. Het saldo wordt vóór de opdracht op rekening BE35 0012 9973 5837 (BIC: GEBA BE BB) gestort. In geval van wanbetaling wordt het nog verschuldigde bedrag van rechtswege verhoogd met een interest van 1% per maand van achterstand alsmede met een forfaitaire schadevergoeding van 20% met een minimum van 50,00 €.
8. Annulatiekosten: tot 3 maand voor het evenement: 25%, 2 maand: 50%, 1 maand: 75%, minder dan 1 maand: 100%.
9. Ceremonies Prestige  is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten veroorzaakt door zijn onderaannemers.
10. Ceremonies Prestige  behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene technische mankementen van een voertuig, een andere wagen of eventueel een andere type wagen ter beschikking te stellen aan de nominale prijs van de vervangwagen.
11. De basisprijs voor het huren van een voertuig met chauffeur omvat steeds een prestatie van 3 uren.
12. Het is ten strengste verboden voorwerpen door de vensters te werpen of buiten het venster te houden terwijl het voertuig rijdt.
13. De klant moet steeds rekening houden met een eventuele meerprijs door extra kilometers en/of extra uren.
14. De klant zal er over waken geen voorwerpen in de gehuurde wagen(s) achter te laten, hij zal geen enkel verhaal hebben tegen Ceremonies Prestige in geval van verdwijning van voorwerpen die in de wagen(s) werden achtergelaten.
15. Er moet een minimale afstand van 5 meter gehouden worden achter de ceremoniewagen(s) en het is ten strengste verboden tijdens de huwelijksstoet de bruidswagen en/of de volgwagens in te halen zowel links als rechts. Ceremonies Prestige zet in dit geval ter plaatse ogenblikkelijk de dienst stop. Indien er schade toegebracht wordt door de huurder en/of zijn entourage, zal de huurder steeds aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade aan de wagen(s).
16. Het wagenpark van Ceremonies Prestige wordt enkel gebruikt voor alle soorten ceremonies en zal derhalve nooit ter beschikking staan voor allerhande spelen, zoektochten, competitie, rallys en dergelijke. In geval van misbruik wordt ter plaatse het evenement eenzijdig stopgezet door Ceremonies Prestige en zal de client geen aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding.
17. Er is een rookverbod in de wagens en indien er drugs aan boord worden gebruikt of gevonden, zal Ceremonies Prestige onmiddellijk de prestatie staken.
18. Klachten zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de 8 kalenderdagen na levering van de diensten zijn geformuleerd, worden niet meer aanvaard.
19. Geschillen kunnen enkel betwist worden bij de Rechtbanken van Brussel.